ติวเคมี

ตีแตกเคมี คือ การทำความเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง เหมือนกับเคมีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต “หลักสูตรตีแตกวิชาเคมี” คือ การทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาเคมีอย่างรอบด้าน หลังจากที่น้องๆได้เรียนเนื้อหาเคมีทั้งหมดครบถ้วนแล้ว เพราะโจทย์เคมีแนวใหม่นิยมออกสอบเนื้อหาประยุกต์หลายหัวข้อไว้ด้วยกัน การที่จะใช้ความรู้แต่เพียงบทใดบทหนึ่งไม่เพียงพอต่อการทำข้อสอบ การเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละหัวข้อให้เป็นองค์ความรู้เดียวกันจึงมีความสำคัญหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ น้องๆที่ต้องการเตรียมสอบวิชาเคมี PAT 2 , กสพท. และโควต้าสายวิทยาศาสตร์ของสถาบันต่างๆ รูปแบบการติวจะตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของข้อสอบจริงที่มีความซับซ้อนของโจทย์มากขึ้น การประยุกต์ในหลายบทภายในข้อสอบ 1 ข้อ พร้อมทั้งบอกทริค วิธีคิดลัดๆ และเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด รวมไปถึงเทคนิคและแนวคิดเมื่ออ่านโจทย์จบ และบอกความลับ 30 จุดสำคัญที่ออกข้อสอบบ่อย แล้วน้องๆชอบพลาดเป็นประจำ อธิบายทฤษฎีที่จำเป็นต้องรู้ สูตรลัดต่างๆ พร้อมยกตัวอย่างข้อสอบและวิธีคิดจริง ทบทวนสูตรสำคัญในวิชาเคมีทั้งหมดก่อนเข้าห้องสอบลงสนามจริง