ติวเตอร์สอนพิเศษสอบเข้า ม.1

รับสอนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัว แถวMRTพหลโยธิน

ติวเตอร์สอนพิเศษสอบเข้า ม.1 วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าสู้ระดับมัธยม ม.1 ในโรงเรียนดังๆ ซึ่งการสอนวิทยาศาสตร์ เราจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานให้ดีก่อน โดยดำเนินการสอนวิทยาศาสตร์ติวเข้า ม.1 จากติวเตอร์มหาวิทยาลัยดังของไทย ไม่ว่าจะเป็นจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ฯลฯ

สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1 ตัวต่อตัว เปิดรับสอนทั่วกรุงเทพฯ และปริมลฑล อยากเรียนวิทยาศาสตร์ หรือต้องการติวเตอร์วิทยาศาสตร์ ม.1 ให้เรียนดีขึ้น เข้าใจมากขึ้น ติวต่อเราได้เลย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้กับเจ้าหน้าที่ SeedTutor ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ

ติวเตอร์สอนพิเศษสอบเข้า ม.1

ม. 1 ( เทอม 1 )
บทที่ 1 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช
1. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
2. ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
3. การลำเลียงในพืช การแพร่และการออสโมซิส
4. การสืบพันธุ์ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
5. การสังเคราะห์ด้วยแสง
6. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่น

บทที่ 2 สารในชีวิตประจำวัน
1. ความหมายและสมบัติของสาร
2. ประเภทของสารและการจำแนกประเภท
3. การแยกสารเนื้อผสม และสารเนื้อเดียว
4. การแยกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

บทที่ 3 สารละลาย
1. ความหมายและองค์ประกอบของสารละลาย
2. ความเข้มข้นของสารละลาย
3. สมบัติการเป็นกรด-เบสของสารละลาย
4. สารที่ใช้ในการทำความสะอาด
5. ความปลอดภัยในการใช้สารในชีวิตประจำวัน

ม. 1 ( เทอม 2 )
บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
1. แรง ปริมาณสเกลาร์ และปริมาณเวกเตอร์
2. ชนิดของแรง
3. โมเมนตัมของแรง
4. ความหมายของการเคลื่อนที่ และแบบของการเคลื่อนที่

บทที่ 2 งานและพลังงาน
1. งานกับการคำนวณเกี่ยวกับงาน
2. พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน
3. พลังงานความร้อน
4. การใช้และการอนุรักษ์พลังงาน

บทที่ 3 บรรยากาศ
1. ส่วนประกอบของอากาศ
2. อุณหภูมิของอากาศและชั้นบรรยกาศ
3. ความดันของอากาศและความชื้นของอากาศ
4. ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
5. อุตุนิยมวิทยาและมลภาวะในชีวิตประจำวัน