รับติว CU-AAT

สอนพิเศษที่บ้าน

รับติว CU-AAT เป็นการสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจุฬา ภาคอินเตอร์ แบบทดสอบฉบับนี้ใช้วัดความถนัดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้
1. Math Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้
-Arithmetic
-Algebra
-Geometry
-Problem solving
2. Verbal Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านภาษาในเรื่องต่อไปนี้
-Understanding how the different parts of a sentence fit logically together
-Finding the meaning of vocabulay in context
-Identifying sentence errors
-Improving sentences and paragraphs.

แบบทดสอบส่วนนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย ดังนี้
1.The Critical Reading Section
– Sentence Completion
– Passage-based Reading
2. The Writing Section
– Improving Sentences
– Identifying Sentence Errors
– Improving Paragraphs

การติว CU-AAT ของสถาบันจะเป็นการติวตัวต่อตัว มีการสอนทั้งเนื้อครอบคลุมทุกส่วนที่ต้องใช้สอบโดยการสอนนั้นจะดูจากความพร้อมของผู้เรียนเป็นหลักก่อนว่ามีพื้นฐานมากน้อยเพียงใด จะมีการปูพื้นฐานให้ก่อนในกรณีที่ผู้เรียนยังมีพื้นฐานไม่ดี และต่อมาจะเป็นการติวที่เลือกว่าคอร์สตะลุยโจทย์ ที่จะเน้นเกี่ยวกับข้อสอบทีเก่าๆ จับข้อสอบแต่ละข้อมาวิเคราะห์ให้น้องๆศึกษา นำตัวอย่างของข้อสอบที่มักจะออกบ่อยๆมาฝึกให้น้องๆทำได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งหมดนี่ระยะเวลาเรียนจะขึ้นอยู่กับทางผู้เรียนเป็นสำคัญว่าผู้เรียนมีพัฒนาการและการรับรู้ไวเท่าไหน แต่จะคงการเรียนที่เน้นการติวแบบสบายๆ ไม่เคลียด เป็นกันเอง

ติว CU-AAT