รับสอนเคมี ม.4 ม.5 ม.6 เทอม1 เทอม2 2557

เรียนพิเศษ GAT PAT หรือ O-Net ตามบ้านตัวต่อตัว ซีคอนบางแค

รับสอนเคมี ม.4 ม.5 ม.6 เทอม1 เทอม2 2557 กับทีมงานคุณภาพ รู้จริง เก่งจริง ทุกเรื่องของเคมี กับทีมงานจุฬาติวเตอร์ สอนพิเศษมาแล้วกว่า5000คน ส่งน้องๆไปสู่จุดหมายได้อย่างถูกต้อง

รับสอนพิเศษเคมี ม.4 ม.5 ม.6 เปิดรับติวเคมีตามบ้าน เรียนเคมีตัวต่อตัว ในปีการศึกษา2557 มีการดูแลทุกส่วน เช่น การบ้าน รายงาน ติวสอบย่อย หรือติวสอบPAT2 ระดับมหาวิทยาลัย เรียนด้วยวิชาสอนตามเทคนิคลัดของเรา ชี้แจ้งโจทย์ปัญหาต่างๆด้วยวิธีง่ายๆ มีทีมสอนมากมายให้เลือก น้องๆที่ต้องการติวเคมีตัวต่อตัว เคมี ม.4 ม.5 ม.6 สามารถโทรจองคอร์สได้เลย
เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.4
เทอม 1
บทที่ 1 สารและสมบัติของสาร
1. สสาร
2. สถานะของสาร
3. การแยกสาร
4. โครงสร้างอะตอม
5. สเปกตรัม
6. การจัดเรียงอิเล็กตรอน

บทที่ 2 อะตอมและตารางธาตุ
1. ธาตุในตารางธาตุ
2. มวลอะตอม
3. มวลโมเลกุล
4. โมล

บทที่ 3 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1
1. ไอโซโทป
2. ระบบ
3. กฎทรงมวล
4. กฎสัดส่วนคงที่
5. การหาขนาดโมเลกุลโดยประมาณ
เทอม 2
บทที่ 1 พันธะเคมี
1. พันธะโลหะและสมบัติ
2. พันธะไอออนิก
3. พันธะโควาเลนต์

บทที่ 2 ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
1. ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของแข็ง ของเหลว ก๊าซ

เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.5
เทอม 1
บทที่ 1 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2
1. สูตรโมเลกุล
2. สมบัติคอลิเกทีฟ
3. ความเข้มข้นของสารละลาย
4. ปริมาตรของก๊าซในปฏิกิริยาเคมี
5. ปริมาณสารในสมการเคมี

บทที่ 2 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
1. สมบัติของธาตุตามตารางธาตุและตามหมู่
2. ธาตุทรานซิชัน
3. เลขออกซิเดชัน
4. สมบัติต่าง ๆ ของสารประกอบ
5. ธาตุกัมมันตรังสี

บทที่ 3 อัตราการเกิดปฏิกิริยา
1. ทฤษฎีการชน
2. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
3. กฏอัตรา

เทอม 2
บทที่ 1 เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล
1. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
2. การอ่านชื่อ
3. สมบัติไอโซเมอร์
4. หมู่ฟังก์ชัน
5. คาร์โบไฮเดรต
6. โปรตีน
7. ลิพิด
8. สารซักล้าง
9. สารพันธุกรรม

บทที่ 2 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
1. ปิโตรเลียม
2. น้ำมันเชื้อเพลิง
3. พอลิเมอร์
4. พลาสติก
5. เส้นใย
6. ยาง

เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.6
เทอม 1
บทที่ 1 สมดุลเคมี
1. การเปลี่ยนแปลงผันกลับ
2. ภาวะสมดุล
3. ค่าคงที่สมดุล
4. ปัจจัยที่มีผลในการรบกวนสมดุล

บทที่ 2 กรด เบส 1-2
1. ทฤษฏีกรด-เบส
2. คู่กรด คู่เบส
3. การแตกตัว
4. pH และ pOH ของสารละลาย
5. ปฎิกิริยาระหว่างกรดและเบส
6. อินดิเคเตอร์
7. การไตเตรต

เทอม 2
บทที่1 ไฟฟ้าเคมี 1-2
1. การถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างธาตุ
2. ปฎิกิริยารีดอกซ์
3. การดุลสมการ
4. เซลล์ไฟฟ้าเคมี
5. ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์
6. การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน

บทที่ 2 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมเคมี
1. สินแร่และการถลุงแร่
2. แร่รัตนชาติ
3. การผลิตเกลือ
4. การใช้ประโยชน์จากเกลือแกงในอุตสาหกรรม