สอนพิเศษตามบ้านอนุบาล

สอนพิเศษตามบ้านอนุบาล

สอนพิเศษตัวต่อตัวอนุบาล

หลักสูตรสอนพิเศษระดับอนุบาลเริ่มตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงอนุบาล3 ระดับชั้นนี้จะเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมเป็นสำคัญ คือ พร้อมที่จะเข้าสู่ระดับประถมศึกษา น้องๆที่อยู่ในช่วงวัยนี้มีสมาธิในการทำกิจกรรมไม่ยาวนานจะเคลื่อนไหวและมี การเปลี่ยนกิจกรรมที่ทำอยู่ตลอดเวลา ทางซีดติวเตอร์จึงได้เน้นกิจกรรมหลากหลายในระหว่างเรียน ซึ่งเป็นที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยองค์ความรู้ เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นและท้าทายความใฝ่รู้ นอกจากนี้น้องๆในวัยนี้เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสเป็นหลักทางซีดติวเตอร์จึง ไม่ได้เน้นการเรียนการสอนโดยอาศัยแค่สมุด ดินสอเท่านั้น แต่ได้ให้ความสำคัญกับอุปกรณ์การเรียนการสอนและวิธีการเรียนการสอนที่นัก เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อการเรียนรู้โดยตรง
นอกเนื้อจากเนื้อหา บทเรียนที่น้องๆได้รับ ทางซีดติวเตอร์ยังพร้อมที่จะสอนวิธีในการปรับอารมณ์และสร้างบุคลิกภาพให้กับ น้องๆ ทั้งนี้เพราะเมื่ออยู่นอกเนื้อจากการเรียนพิเศษที่บ้านแล้ว ตัวน้องๆเองจะเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ต้องหัดเรียนรู้ที่จะปรับตัวและปรับความคิดเมื่อเข้ามาอยู่ในสังคม ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าสังคม รู้จักแบ่งปัน รู้จักรอคอย รู้จักโอบอ้อมอารี รู้จักเคารพสิทธิ มีความเป็นตัวของตัวเอง และรู้จักดูแลตัวเองตามหลักสุขอนามัย
ซึ่งทางซีดติวเตอร์จะสอนโดยใช้หลัก ความเข้าใจ และปฏิบัติจริงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจำ และจะคอยดูแลเมล็ดพันธุ์ของผู้ปกครองให้โตเป็นต้นกล้าใหญ่ทั้งทางด้านร่าง กาย ทางสติปัญญา ทางใจ ทางจริยธรรม และคุณธรรม และสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อจะได้เติบโตเป็นประชากรโลกที่มีคุณภาพและมีความสุขในการดำรงชีวิต

 

เรียนพิเศษตัวต่อตัวอนุบาล

เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุบาลตั้งแต่เนอร์สเซอรี่และอนุบาล 1-3 (อายุ 1.6 – 6 ขวบ)

  • เตรียมเข้าอนุบาลสร้างความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน เสริมทักษะด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย
  • ให้ความรู้วิชาที่จำเป็นก่อนเข้าโรงเรียน เช่น การสร้างIQ และวิธีคิด จินตคณิต รวมถึงการหัดเขียน ก-ฮ และA-Z
  • เตรียมเข้าอนุบาล เสริมทักษะด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
  • พัฒนาความคิด รู้จักวิเคราะห์ คำนวน จำนวนนับ
  • จินตคณิต

สอนพิเศษตัวต่อตัวอนุบาล

* อัตราค่าเรียนขึ้นอยู่กับสถานที่ และระยะทาง โปรดเช็คค่าเรียนทาง Line

 

เรียนพิเศษที่บ้านอนุบาล

ติวเตอร์ตามบ้านอนุบาล

ครูสอนพิเศษตามบ้านอนุบาล