สอนพิเศษที่บ้านกับซีดติวเตอร์

ติวเข้าสาธิตปทุมวัน และสาธิต มศว.

บริการรับสอนพิเศษที่บ้านเพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนพิเศษ
1.ช่วงแบ่งเบาภาระการไปรับไปส่งตอนไปเรียน
2.ตัดความกังวลว่าบุตรหลานของท่านจะไปเรียนจริงหรือโดดเรียน
3.สร้าง และป้องกันความปลอดภัย อุบัติเหตุของการเรียนนอกสถานที่
4.ได้ครูสอนพิเศษที่บ้านที่มีคุณสมบัติครบตามความต้องการของผู้เรียน
5.ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทาง และค่าครอบชีพนอกบ้าน
6.ลดความอ่อนล้า และเบื่อหน่ายกับการเดินทาง รถติด
7.ได้ความเป็นกันเองแบบสอนพิเศษที่บ้าน “สไตล์พี่สอนน้อง”
8.มีติวเตอร์คอยให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเรียน

สอนพิเศษที่บ้าน