ติวเตอร์กุ้ง

ศรีนครินทรวิโรฒ

กุ้ง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ดอนเมืองจาตุรจินดา
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มศว
วิทยาศาสตร์
สถิติ
คณิต วิทย์ สถิติ
อธิบายจนกว่าจะเข้าใจ และเน้นทำโจทย์ หรือแบบฝึกหึด
สอนคณิตมาประมาณ1ปี
ว่ายน้ำ