ติวเตอร์ก้อย

มหิดล

ก้อย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีศรีน่าน
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
วิทยาศาสตร์
เคมี
คณิตป.1-6

วิทยาศาสตร์ม.1-3

เน้นเนื้อหา และแบบฝึกหัด เป็นกันเอง
คณิตป.3,5

วิทยาศาสตร์ม1-3

ดนตรีไทย