ติวเตอร์จอม

จุฬาลงกรณ์

จอม
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พัทลุง
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัย
วิทยาศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์ ประถม -ม.4
สอนตามความสามารถของผู้เรียน สอนเป็นกันเอง ไม่เครียด เน้นความเข้าใจเป็นหลัก ไม่ค่อยเน้นการท่องสูตร
สอน มา 2 ปีแล้ว

ติวสอบ สสวท. ป.3

เด็กประถม กรุงเทพคริสเตียน

ม.ต้น สาธิต มศว.