ติวเตอร์จั๊ก

ธรรมศาสตร์

จั๊ก
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีราชินูทิศ
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ประถมและมัธยมต้น,ชีววิทยามัธยมปลาย
เน้นการสอนที่สบายๆ ไม่เครียด เป็นการอธิบายให้เห็นภาพโดยการยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น พร้อมทั้งการทำแบบฝึกหัด ส่วนเนื้อหาจะสอดคล้องกับที่เรียนในห้องเรียนแต่จะละเอียดมากขึ้น เพื่อให้น้องเตรียมสอบ
วิทยาศาสตร์ นักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับชั้น ม.ต้น (ม.2-3)