ติวเตอร์จิ้ป

เกษตรศาสตร์

จิ้ป
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีนครสวรรค์
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
โยธา-ชลประทาน
เลข วิทย์ ประถม มัธยมต้น
สอนให้เข้าใจพื้นฐาจ เน้นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เกมส์
เลข ป3 ม3