ติวเตอร์ซายด์

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ซายด์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีสมุทรปราการ
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ ระดับ ป.1 – ม.6
สอนตรงตามเนื้อหา เป็นกันเอง เน้นให้เด็กเข้าใจในเนื้อหามากที่สุด ฝึกทำโจทย์ต่างๆ
เคยสอนที่กาลิเลโอ วิชา คณิตศาสตร์มัธยมต้น และ Addmision