ติวเตอร์ญี่ปุ่น

ศิลปากร

Yipun
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา
สายศิลป์ – ภาษา
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อักษรศาสตร์
เอเชียศึกษา จีน-อังกฤษ
ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน

ระดับชั้น ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อเพิ่มเกรดและเสริมความเข้าใจทั่วไปค่ะ