ติวเตอร์ดรีม

เกษตรศาสตร์

พีช
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วัดราชโอรส
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม.เกษตร
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ประถม-มหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
ตั้งแต่พื้นฐาน-เตรียมสอบ
ประถม-มหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์