ติวเตอร์ดรีม

จุฬาลงกรณ์

ดรีม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
chulalongkorn university
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ประถมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นกันเอง พยายามทบทวนในสิ่งที่น้องอ่อน
สอนม.3 รร นานชาติร่วมฤดี และหอวัง

ป.6 รร สาธิตเกษตร และแสงโสม เป็นต้น

ส่วนใหญ่เป้นคณิตศาตร์