ติวเตอร์ดา

ศรีนครินทรวิโรฒ

ดา
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วชิรธรรมสาธิต
สายศิลป์ – ภาษา
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐานถึงระดับสาม

ภาษาอังกฤษเด็กประถม

เน้นความเข้าใจ มีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่น pat7.3

ภาษาอังกฤษ ป.4

สอนภาษาไทยให้เด็กนานาชาติ เกรด4และ9