ติวเตอร์ตั๋ว

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตั้ว
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมถ์ฯ
สายศิลป์ – คำนวณ
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
เข้าใจง่าย มีหลายโจทย์ เน้นโจทย์ที่พบบ่อยเพื่อไปประยุกต์ และสนุก