ติวเตอร์นิว

ธรรมศาสตร์

นิว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วัดสังเวช
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น

วิทยาศาสตร์ ปรถม-มัธยมต้น

ชีววิทยามัธยมปลาย

ดูพื้นฐานของน้องก่อนแล้ว เน้นพื้นฐานของน้องให้แน่แล้วให้น้องทำโจทย์บ่อยๆ เพื่อให้ชินกับรูปแบบโจทย์