ติวเตอร์น้อง

จุฬาลงกรณ์

น้อง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นครพนมวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตวิทยา
ไทย สังคม วิทย์ คณิต อนุบาล ประถม มัธยมต้น
เอกสารประกอบการสอน
สอนอนุบาล

ประถม

สามารถพูดคุยสื่อสารโน้มน้าวคนได้