ติวเตอร์น้ำตาล

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น้ำตาล
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
KMITL
วิศวกรรมศาสตร์
แมคคาทรอนิกส์
คณิต วิทย์ ฟิสิกส์
ตามความต้องการของผู้ปกครอง
เคยมาแล้วตลอดเวลาหนึ่งปี