ติวเตอร์น้ำตาล

จุฬาลงกรณ์

น้ำตาล
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
สายศิลป์ – ภาษา
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์
อักษรศาสตร์
อังกฤษ
อังกฤษม.ปลาย ONET, GAT, SAT, CUAAT, CUTEP, TUGET, TOEIC, Grammar, Reading, Writing, Errors
ตัวต่อตัว หรือกลุ่มย่อย เน้นเข้าใจชัดเจน
3ปี