ติวเตอร์บอย

จุฬาลงกรณ์

บอย
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วัดสุทธิวราราม
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
มัธยมวิทยาศาสตร์ เอกเคมี
เคมี ม.ปลาย วิดทั่วไปม.1-6
สอนให้เข้าใจและทำโจทย์
สอนพิเศษ สอนทำการบ้าน