ติวเตอร์ปู

เกษตรศาสตร์

ปู
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
แกลงวิทยสถาวร
สายศิลป์ – คำนวณ
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เน้นความเข้าใจและความสนุกสนานให้น้องไม่เบื่อเนื้อหา ตลอดจนใจเย็นในการอธิบาย ให้โอกาสน้องถามตอบมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
รับงานสอนมาตั้งแต่ยังศึกษาระดับปริญญาตรีจึงมีประสบการณ์มากกว่า3ปีค่ะ