ติวเตอร์ป้อ

จุฬาลงกรณ์

ป้อ
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษมัธยมปลาย
เน้นความเข้าใจและทำโจทย์

ปรับเปลี่ยนแนวการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน