ติวเตอร์พี

จุฬาลงกรณ์

พี
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
เคมี
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมปลาย
สอนตัวต่อตัว
สอนคุมอง

สอนติวสอบเข้ามหาลัย

สอนสอบเข้าม.4