ติวเตอร์ภพ

เกษตรศาสตร์

ภพ
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุรศักดิ์มนตรี
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวคอมพิวเตอร์
Eng ประถม – ม.ต้น

คณิต ม.ต้น -> ม.ปลาย

เขียนโปรแกรม ทุกระดับ

ตัวต่อตัว , กลุ่มเ็ล็กๆ ,
อังกฤษ ระดับประถม ที่ ครูบิล tutor(ถนนพระราม 7)

ติวคณิต ม.ปลายให้น้องม.ปลายแถวบ้าน

วิทยากร ที่ Cubiccreative.org

สอนอบรมคอมพิวเตอร์ ตามโรงเรียนต่างๆ

เขียนโปรแกรม , สันทนาการ