ติวเตอร์ภูมิ

ธรรมศาสตร์

ภูมิ
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เทพศิรินทร์
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์ ประถม – มัธยมต้น

วิทยาศาสตร์ ประถม – มัธยมต้น

ฟิสิกส์ ม.ปลาย

เป็นติวเตอร์ที่มีความใจเย็นในการสอน เพื่อให้ผู้เรียนนั้นเข้าใจในเนื้อหาที่สอนจริงๆ ซึ่งเป็น

คุณสมบัติที่ดี สามารถจูงใจผู้เรียนเข้ากับเนื้อหาที่สอน พูดคุยเป็นกันเองกับผู้เรียน ให้ผู้เรียน

ฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองประกอบกับแนะนำจุดผิด เตรียมแบบการเรียนการสอนด้วยตัวเอง

หนึ่งปีครึ่ง