ติวเตอร์สิมล

มหิดล

สิมล
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พิบูลวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหิดล
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์
ทุกวิชาประถม

วิทยาศาสตร์ม.ต้น

ชีววิทยา ม.ปลาย

Basic biology, anatomy, physiology มหาวิทยาลัย

เน้นความเข้าใจ สอบถามได้ตลอด ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกัน
เป็นผู้ช่วยสอนภาควิชาชีววิทยา ม.มหิดล,

เป็นอาจารย์ partime ร.ร.จินดามณี english programme วิชา entrace biology

สอน Biochemistry น้องม.เทคโนโลยีมหานคร

สอนชีววิทยา ม.ปลายน้องร.ร.บดินทร์เดชา 3, ร.ร.สตรีนนทบุรี, ร.ร.สามเสน, ร.ร.พระหฤทัยคอนแวนต์

สอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น น้องร.ร.สาธิตปทุมวัน, ร.ร. สตรีนนทบุรี, ร.ร. มัธยมวัดราชบพิตร, ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน

สอนทุกวิชา ประถม น้องร.ร.นฤมิลทิน, ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน