ติวเตอร์สี่

ศรีนครินทรวิโรฒ

สี่
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พิชัยรัตนาคาร
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศึกษาศาสตร์
การประถมศึกษา
ภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร์ อังกฤษ คณิตศาสตร์

ประถมศึกษา มัธยมต้น

อธิบายเนื้อหา ทำโจทย์
ภาษาไทย สังคม ป.5 วัฒนาวิทยาลัย ปีครึ่ง

ภาษาไทย ม.2 สาธิต มศว ปีครึ่ง

ภาษาไทย ม.3 สาธิต อยุธยา หนึ่งปี