ติวเตอร์หลี

จุฬาลงกรณ์

หลี
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เคมี
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเคมี มัธยมต้นและปลาย
สอนตามเนื้อหาที่เรียน แต่เน้นที่ความเข้าใจของผู้เรียน มีการทำโจทย์เพื่อเพิ่มทักษะ
คณิตศาสตร์ มัธยมต้นและปลาย

เคมี มัธยมปลาย

แคลคูลัส มหาวิทยาลัย