ติวเตอร์อาย

ศรีนคริทรวิโรฒ

อาย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นครไทย
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนคริทรวิโรฒ
ศึกษาศษสตร์
การประถมศึกษา
ทุกวิชา ยกเว้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล-ม.3
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
สอนการบ้านเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ป6
วาดภาพ