ติวเตอร์อิง

ธรรมศาสตร์

อิง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วรนารีเฉลิม จ.สงขลา
สายศิลป์ – คำนวณ
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ระดับปริญญาโท
ธรรมศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมปีที่ 3-5
สอนสบายๆ เป็นกันเอง

เน้นการทำแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาความคิดและรู้แนวทางในการทำข้อสอบที่ถูกต้อง

เฉลยการบ้านทุกครั้ง