ติวเตอร์เก่ง

จุฬาลงกรณ์

เก่ง
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า
คณิตศาสตร์ ม.4-6
เน้นที่ความรู้พื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแก่นแท้ของเนื้อหาอย่างแท้จริง และฝึกทักษะด้านการทำโจทย์เพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น