ติวเตอร์เบญ

เกษตรศาสตร์

เบญ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อุตรดิตถ์
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยมปลาย
อธิบายเนื้อหาก่อนพร้อมยกตัวอย่าง แล้วจึงให้น้องทำแบบฝึกหัด เป็นคนใจเย็น สามารถ อธิบายซ้ำหลายๆรอบได้
สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ประถม และ มัธยมต้น