ติวเตอร์เมย์

มหิดล

เมย์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศึกษานารี
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์
Biotechnology
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์
ม.ต้น-ม.ปลาย ภาษาอังกฤษ และ ชีววิทยา
ใจเย็น สร้างความเข้าใจขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียน มีโจทย์ให้ผู้เรียนฝึกความคุ้นเคยกับข้อสอบ
การบ้านและภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย