ติวเตอร์เล็ก

จุฬาลงกรณ์

เล็ก
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บางกะปิ
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6, ม.ต้น, ม.4-ม.5

ฟิสิกส์ ม.4-ม.5

สอน concept หลัก เน้นทำแบบฝึกหัดจากง่ายไปยาก โดยอาจเตรียมชีทแบบฝึกหัดไปให้บางครั้ง อาจมีทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผล สอนสนุก เป็นกันเอง
สอนคณิตศาสตร์ ป.6, ป.6 สอบเข้า ม.1, ม.ต้น, ม.3 สอบเข้า ม.4, ม.4-ม.5 และฟิสิกส์ ม.4-ม.5