ติวเตอร์เอ๊ะ

ศรีนครินทรวิโรฒ

เอ๊ะ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีนครสวรรค์
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
เคมี
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิตม วิทย์ เคมี สอนได้ถึงม.ปลาย
ตามเนื้อหาที่เรียนรวมทั้งหนังสือเสริม เน้นทำโจทย์
ตอนเรียน ป.ตรี