ติวเตอร์แจน

เกษตรศาสตร์

แจน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชวินิตบางแก้ว
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจ
บัญชี
ภาษาอังกฤษป.1-ม.5 คณิตศาสตร์ ป.1-ม.3
สอนจากพื้นฐานและมีตัวอย่างประกอบ ให้ผู้เรียนเข้าใจก่อน มีการยกตัวอย่างอย่างง่ายไปจนถึงยาก และทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและสามารถทำวด้วยตัวเองได้
เคยสอน น้อง ป6วิชาคณิตศาสตร์
เล่นเปียโน