ติวเตอร์แตง

มหิดล

แตง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กำแพงเพชรพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์
วิชาหลักๆ ระดับประถม, คณิตศาสตร์ ม.ต้น, วิทยาศาสตร์ ม.ต้น, ชีววิทยา
สอนเน้นความเข้าใจ อธิบายหลักการ และสามารถซักถามข้อสงสัยได้
วิชาหลักๆ ระดับประถม,

คณิตศาสตร์ ม. 4