ติวเตอร์แน้ม

จุฬาลงกรณ์

แน้ม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชลกันยานุกูล
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
ทุกวิชาระดับประถมศึกษา
ง่ายๆเน้นเข้าใจ สอนสนุก