ติวเตอร์แพร

จุฬาลงกรณ์

แพร
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
คณิตศาสตร์ (ป.1-ม.6)

ฟิสิกส์ (ม.4-ม.6)

บรรยากาศเป็นกันเอง เน้นการทำโจทย์หลากหลาย
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
JAVA, Matlab