ติวเตอร์แอม

ศรีนครินทรวิโรฒ

แอม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อุตรดิตถ์
สายศิลป์ – คำนวณ
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์(กศ.บ.)
คณิตศาสตร์
สอนแบบเป็นกันเอง ความยากง่ายขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของเด็ก เน้นความเข้าใจและการทำแบบฝึกหัดทั้งในห้องเรียนและการนำไปสอบที่ต่างๆ
1. สอนน.ร.โรงเรียน สาธิตม.เกษตร ชั้น ม.6 วิชา คณิตศาสตร์

2. สอนน.ร.โรงเรียน หอวัง ชั้นม.4 วิชา คณิตศาสตร์

3. สอนน.ร.โรงเรียน สวนกุหลาบ นนท์ ชั้น ม.4 วิชา คณิตศาสตร์

4. สอนน.ร.โรงเรียน อัสสัมชัน ชั้น ม.3 และ ป.6 วิชา คณิตศาสตร์

5. สอนน.ร.โรงเรียน มาแตร์เดอี ชั้น ป.1 ทุกวิชา