ติวเตอร์โบว์

เกษตรศาสตร์

โบว์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สิริรัตนาธร
สายศิลป์ – คำนวณ
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
สังคมศาสตร์
ภูมิศาสตร์ (ภูมิสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตร

คณิตศาสตร์ ถึงระดับมัธยมต้น ทุกหลักสูตร

วิชาทั่วไป ระดับประถมศึกษา ทุกหลักสูตร

คอมพิวเตอร์

เด็กเล็ก เน้นชีทแบบฝึกหัด สอนเนื้อหาในโรงเรียน และเพิ่มเติม

เด็กโตเน้นเลกเชอร์ แต่มีสรุปชีทให้

ภาษาอังกฤษ ป.3 ep โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

ภาษาอังกฤษ ม.2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

ภาษาอังกฤษ ม.6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์

ภาษาอังกฤษ ม.3 ep โรงเรียนอำนวยศิลป์

ภาษาอังกฤษ ปี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาษาอังกฤษ ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

คณิตศาตร์ ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

การบ้านทั่วไป ป.3 โรงเรียนนานาชาติไทยจีน

การบ้านทั่วไป ป.4 โรงเรียนนานาชาติไทยจีน

คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ