ติวเตอร์ไนท์

มหิดล

ไนท์
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อัสสัมชัญศรีราชา
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
ฟิสิกส์ ระดับมัธยมปลาย

ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมปลาย

คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น

ชี้ให้เห็นถึงหัวใจสำคัญของเนื้อหา

และทดสอบความเข้าใจอยู่ตลอดเวลา