ติวเตอร์DuiDui

จุฬาลงกรณ์

duidui
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบ็ญจะมะมหาราช
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาฯ
วิศวกรรมศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
คณิต วิทย์ การบ้านทั่วไป ประถมศึกษา

คณิต วิทย์ ม.ต้น

คณิต ฟิสิกส์ ม.ปลาย

อธิบายให้เข้าใจง่าย สอนวิธีการตัดช๊อย แนวคิด วิธีคิดลัด..เน้นทำโจทย์
คณิต-วิทย์ ม.ต้น

คณิต ม.4,5,6

ฟิสิกส์ ม.4,5,6